ليست اخبار   
  کارگاه (MCQ)
  تاریخ  ثبت خبر : 1392/11/12

کارگاه " MCQ " در تاریخ 30/10/92 با تدریس سرکار خانم دکتر سبزواری عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی رازی به عنوان دبیر و مدرس و تدریس جناب آقای دکتر خزائلی عضو هیأت علمی دانشکده داروسازی و جناب آقای دکتر دهقانی معاون مرکز مطالعات و توسعه و با حضور 34 نفر از اعضای هیأت علمی دانش

  کارگاه "آشنایی با نحوه تدوین فرایند آموزشی"
  تاریخ  ثبت خبر : 1392/10/09

کارگاه "آشنایی با نحوه تدوین فرایند آموزشی" در تاریخ 4/10/92 با تدریس سرکار خانم دکتر سبزواری عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی رازی و با حضور 24 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه به عنوان شرکت کننده از ساعت 10 الی 12:00 در محل سالن اجتماعات معاونت آموزشی برگزار گردید . در این کارگاه پیر

  کارگاه برنامه ریزی درسی(طرح درس و معرفی نرم افزار مربوطه)
  تاریخ  ثبت خبر : 1392/10/09

کارگاه برنامه ریزی درسی(طرح درس و معرفی نرم افزار مربوطه) در تاریخ 27/9/92 با سخنرانی جناب آقای دکتر بهاءالدینی مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه و تدریس سرکار خانم دکتر نوحی و سرکار خانم دکتر سبزواری عضو محترم هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی رازی و حضور 35 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه به ع

1