"
لیست کارگاه های برگزار شده در سال 92"


کارگاه های برگزار شده از طرف EDC

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

مدرس

ساعت

تعداد شرکت کنندگان

مکان

1

Gamification,Model thinking and Memory

18-19/3/92

دکتر زمانی و دکتر نوبان

14 ساعت

30

سالن سلامت

2

مطالعات پرسشنامه ای با کمک اینترنت

12/4/92

دکتر بهاالدینی

-

-

سالن سلامت

3

کاربرد Exell در آموزش و پژوهش

16/4/92

دکتر صرافی نژاد

6ساعت

31

مرکز تحقیقات

4

کارگاه دستیاران جدیدی الورود92

1-4/7/92

دکتر فرخ نیا،دکتر حقدوست،دکترشکیبی و.....

16ساعت

80

سالن سلامت

5

برنامه ریزی درسی(طرح در و معرفی نرم افزار مربوطه)

27/9/92

دکتر نوحی - دکتر سبزواری

8الی 12

37

معاونت آموزشی

6

آشنایی با نحوه تدوین فرایند آموزشی

4/10/92

دکتر سبزواری

10الی 12

22

معاونت آموزشی

7

تله مدیسین (پزشکی از راه دور)

25/10/92

دکتر بهاالدینی

8الی 12

40

باز آموزی

8

MCQ

30/10/92

دکتر سبزواری،دکتر خزائلی،دکتر دهقانی

8الی 12

27

معاونت آموزشی

9

پژوهش در آموزش

16/11/92

دکتر حقدوست،دکتر خزائلی

8الی 12

39

معاونت آموزشی

10

سخنرانی پروفسور فرخ سعیدی

30/11/92

1/12/92

پروفسور فرخ سعیدی

8الی 12 - 9الی 11:30

120-57

سالن گروه داخلی-سالن

سلامت

کارگاه های برگزار شده از طرف EDO

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

مدرس

ساعت

تعداد شرکت کنندگان

مکان

1

MCQ

23/3/92

دکتر سبزواری ،دکتر خزائلی،دکتر دهقانی

4 ساعت

11

دانشکده پزشکی

2

PowerPoint 2013

3/7/92

دکتر صرافی نزاد

6 ساعت

35

باز آموزی

3

کارگاه روش ها و فنون آموزش در سلامت

22/7/92

دکتر نوحی-دکتر سبزواری

6ساعت

10

دانشکده پرستاری و مامایی رازی

4

آموزشی آیئن نامه جدید ارتقا اعضای هیئت علمی

13/7/92

دکتر سپهری

2ساعت

12

دانشکده پزشکی

5

کارگاه آموزشی تکنیک اعمال ضربه مغزی ، ارزیابی شاخص های ادم مغزی و اندازه گیری فشار داخل جمجمه ای

19/8/92

خانم سلطانی،خانم نادری،خانم معقول،خانم دهقان

8ساعت

14

دانشکده پزشکی

6

آشنایی با فرایند های آموزشی ، پژوهشی و ارائه پایان نامه

6/11/92

دکتر فروتن فر

2ساعت

8

دانشکده داروسازی

7

ژورنال کلاب

2/11/92

دکتر مهدی انصاری

10 الی 12:30

20

دانشکده داروسازی