آیین نامه طرح دانش افزايي و توانمندسازي اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و مؤسسات وابسته به وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

آيين‌نامة طرح

دانش‌افزايي و توانمندسازي اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي و فناوري