کارگاه  های آموزشی دوره مقدماتی مهارت هاي پایه در آموزش علوم پزشكي (2)(دانشکده پزشکی و دندانپزشکی)

کارگاه روز اول: آشنایی با برنامه ريزي درسي مورخ 95/10/20
کارگاه روز دوم:آشنایی با روش های تدریس مورخ 95/10/22
کارگاه روز سوم: آشنایی با روش های ارزشيابي دانشجو با تاکید برارزشیابی بالینی مورخ 95/10/28
 کارگاه روز چهارم:پژوهش در آموزش و آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد (BEME)مورخ 95/10/29