معرفی واحد

 

اعضای هیئت علمی، مهمترین سرمایه هر مؤسسه آموزش عالی محسوب می شوند. با توجه به اینکه اعضای هیأت علمی معمولاً برای استخدام در دانشگاههای علوم پزشکی دوره خاصی در زمینه آموزش تدریس نمی بینند، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه ها عهده دار آشنا سازی اعضاء هیأت علمی با استراتژیهای جدید آموزش جهت ارتقاء کیفیت تدریس است. لذا واحد رشد و بالندگی اعضاء هیات علمی با هدف توسعه و ارتقاء توان علمی اعضاء هیات علمی در زمینه آموزش و پژوهش و آشنایی اعضاء هیات علمی دانشگاه با فنون تخصصی آموزش، تدریس و ارزشیابی دانشجویان به منظور آماده سازی اساتید و ایجاد تغییر در برنامه های آموزشی  تشکیل گردیده است.در این راستا این واحد اقدام  به  برگزاری کارگاه های مختلف آموزشی می کند تا از این طریق به ارائه طرح درس مناسب ، روشهای تدریس مناسب و ارزیابی مناسب فراگیران و ...... کمک نماید..

بدین منظور پس از هماهنگی و برنامه ریزی کارگاه های آموزشی، اطلاعیه کارگاه ها که شامل اطلاعاتی در مورد عنوان کارگاه، زمان برگزاری، طول مدت کارگاه، مدرسان و ... می باشد. برای اطلاع اعضای هیات علمی و متقاضیان شرکت در کارگاه بر روی سایت واحد قابل دسترسی است.همچنین اطلاعیه کارگاه ها از طریق sms به کلیه اعضای هیات علمی، دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی دانشگاه ارسال می گردد.