سه شنبه ١٣٩٧/٣/٢٩    EN

اعضای واحد 

  نام و نام خانوادگی سمتپست الکترونیک
  سرکارخانم رقیه ارشاد سرابی مسئول واحد آموزش اساتید e_ershad@kmu.ac 
  سرکارخانم زینب شکیبا کارشناس واحد توانمندسازی اعضای هیأت علمی zshakiba7@gmail.com


 نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک 
  دکتر پیام خزائلیمشاور واحد pkhazaeli@kmu.ac.ir 
 
دکتر سیده سکینه سبزواری  مشاور واحدs_sabzevari@kmu.ac.ir  

نام و نامخانوادگی

سمت

آدرس الکترونیکی

     

سرکارخانم رقیه ارشاد سرابی

مسئول واحد آموزش اساتید

                   
e_ershad@kmu.ac
 

      

سرکارخانم زینب شکیبا

                                                        کارشناس                  واحد توانمندسازی اعضای هیأت علمی

 


  zshakiba7@gmail.com