آدرس : کرمان- ابتدای بلوار هفت باغ ، پردیزه دانشگاه علوم پزشکی ، ساختمان شماره 2 ، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی   
 تلفن : 31325347 -034
 پست الکترونیک : zshakiba7@yahoo.com
 فاکس : 31325347-034
آدرس وب سایت : http://edustaff.kmu.ac.ir