دوشنبه ١٣٩٥/١٢/٢    EN
 آدرس : کرمان- ابتدای بلوار هفت باغ ، پردیزه دانشگاه علوم پزشکی ، ساختمان صبا، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی   
 تلفن : 33205347 -034
 پست الکترونیک : edustaff@kmu.ac.ir 
 فاکس : 33205340 
آدرس وب سایت : http://edustaff.kmu.ac.ir