اهداف واحد

 واحد آموزش اساتید با هدف ارتقاء سطح کیفی آموزش در دانشگاه، در زمینه ی اجرای کارگاه های آموزشی و برگزاری جلسات سخنرانی در موضوعات مختلف آموزش پزشکی، تکنولوژی آموزشی، پژوهش در آموزش و فناوری اطلاعات فعالیت می نماید.

اهداف

1.   ارتقاء توانمندی اساتید در زمینه آموزش، یادگیری و ارزشیابی که از مهارت های کلیدی برای اساتید دانشگاه می باشد.

2. ارتقاء توانمندی اساتید در زمینه پژوهش در آموزش، مقاله نویسی، مطالعات مرور ساختار یافته (Systematic Review) و پزشکی مبتنی بر شواهد.

3. توانمندی اساتید در کاربرد تکنولوژی اطلاعات در زمینه های آموزش،Self Direct Learning مانند جستجوی اطلاعات از منابع الکترونیکی، نرم افزارهای مدیریت منابع مانند: Endnote, refrence manager و آشنایی با نرم افزار های کاربردی مانند: Word, Excel, Power Point  و تهیه مواد درسی به روش (Camtasia Studios) Multimedia

4. توانمندی اساتید در زمینه مشاوره دانشجویی و برقراری مهارت های ارتباطی مؤثر